Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego i GIMNAZJUM W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ

Wola Zachariaszowska ul. Świętego Floriana 1

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

ZAPISY NA OBIADY!!!

Email Drukuj PDF

Zapisy i opłaty na obiady (październik)

będą przyjmowane w dniach 28 i 29 września,

w godzinach od 17.00 - 18.00

przy głównym wejściu do szkoły obok portierni.


 

Komunikat

Email Drukuj PDF

W związku z tym, że plac zabaw i boisko wielofunkcyjne nie mają sztucznego oświetlenia informujemy, iż obiekt będzie zamykany od dnia:
15 września do 31 października 2016 r.
o godzinie 19.00,
1 listopada 2016 r. do 15 lutego 2017 r.
o godzinie 17.00,
16 lutego do 24 marca 2017 r.
o godzinie 18.00,
25 marca do 3 maja 2017 r.
o godzinie 20.00,
4maja  do 31sierpnia 2017r.
o godzinie 21.00.

 

Spotkanie rodziców

Email Drukuj PDF


Dyrekcja Zespołu Szkół
w Woli Zachariaszowskiej
zaprasza na spotkanie rodziców – członków
Rad Klasowych
w dniu 13 września 2016 r.
o godzinie 19.00

 

Ubezpieczenie

Email Drukuj PDF

Informacja o ogólnych warunkach ubezpieczenia uczniów Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej w roku szkolnym 2016/2017.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z nimi przed zebraniami ( 13.09.2016 r.)

Ogólne warunki ubezpieczenia. (naciśnij)

 

Obiady

Email Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że można zapisać dzieci na obiady wydawane w szkole w dniu 1 września 2016 r. po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego( ok. 10.30), w dniu 2 września 2016 r. w godzinach 17.00 – 18.00, lub telefonicznie pod numerem 508 949 603.

 

Zebrania informacyjne dla rodziców

Email Drukuj PDF

Zebrania informacyjne dla rodziców uczniów Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej

odbędą się w dniu 13 września 2017 r. w następujących terminach:

SZKOŁA PODSTAWOWA:

Oddział przedszkolny – godz. 17.00

Klasy: I, II a, VI – godz. 17.00

Klasa II b – godz. 17.30

Klasy: III, IV, V – godz. 18.00

GIMNAZJUM:

Klasa I – godz. 17.00

Klasa II– godz. 18.00

Klasa III – godz. 18.30

 

Pomoc materialna

Email Drukuj PDF

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki w nowym roku szkolnym 2016/2017. Pomoc udzielana będzie zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki. Pomoc przysługuje uczniom, u których miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 514,00 zł netto. Wysokość stypendium szkolnego określa uchwała Rady Gminy Zielonki w sprawie zmiany wyżej wymienionego Regulaminu do pobrania

Termin składania wniosków: od dnia 1 WRZEŚNIA do dnia 15 WRZEŚNIA  2016 ROKU włącznie (termin ustawowy).

Miejsce składania wniosków: dziennik podawczy Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ul. Galicyjska 17, piętro II.

Wnioski do pobrania w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ul. Galicyjska 17, piętro II. Od 25 sierpnia 2016 roku wnioski będą dostępne w sekretariatach szkół na terenie gminy Zielonki.

 

Wyprawka szkolna

Email Drukuj PDF

W roku szkolnym 2016/2017 będzie można starać się o wsparcie dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Termin składania wniosków do Dyrektorów szkół upływa w dniu 6 września 2016 roku - zgodnie z zarządzeniem nr 184/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 25 sierpnia 2016 roku.

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc, w formie dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, udzielana jest uczniom klasy VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum:

 1. słabowidzącym,

 2. niesłyszącym,

 3. słabosłyszącym,

 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7.

Dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy I-III i VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum, którzy mają niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym

Wniosek - wyprawka szkolna

 

O G Ł O S Z E N I E

Email Drukuj PDF

O G Ł O S Z E N I E

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ZIELONKI

w roku szkolnym 2016/2017

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki. Zgodnie z art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

 1. Uczniowi szkoły: podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankowi ośrodka: umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia.
 3. Słuchaczowi: niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, zwanymi w dalszej części “uczniem”.
Więcej…
 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informujemy, że wszyscy  kandydaci, którzy złożyli wnioski o przyjęcie do klasy I Gimnazjum w Woli Zachariaszowskiej i dostarczyli w terminie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej zostali przyjęci.
Lista przyjętych jest wywieszona w siedzibie Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej.

 


Strona 1 z 39

Licznik odwiedzin

Odsłon : 445607

BIP

administrator:

mateuszkowalski@interia.eu