Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego

Gimnazjum w Woli Zachariaszowskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Festyn sportowy

Email Drukuj PDF

Festyn sportowy

21.09.2014

Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Woli Zachariaszowskiej


15.00 Uroczyste otwarcie boiska sportowego

15.30 Mecz piłki nożnej pomiędzy piłkarzami, rodzicami i uczniami

16.00 Koncert orkiestry dętej OSP Wola Zachariaszowska

oraz występy artystyczne i muzyczne

17.00 Przedstawienie nauczycieli

17.30 Wspólne biesiadowanie ze smalcem, kiełbaska i bigosem

ZAPRASZAMY

Dodatkowo malowanie twarzy, balonowe zwierzaki,

konkurencje sportowe, licytacja piłek z podpisami piłkarzy

 

ZEBRANIE

Email Drukuj PDF

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

15 września godz. 1800

 

WITAMY NOWY ROK SZKOLNY

Email Drukuj PDF

Wakacje dobiegły końca, przywitaliśmy nowy rok szkolny 2014/2015. Przed uczniami i nauczycielami dziesięć miesięcy wspólnej pracy, zdobywania i przekazywania wiedzy, szlifowania talentów i rozwijania uzdolnień.

Przywitała nas odnowiona szkoła – w lipcu i sierpniu przeprowadzono intensywne remonty, dzieci wróciły zatem do odmienionych sal lekcyjnych. Wycyklinowano podłogi, zaadaptowano do potrzeb oddziału przedszkolnego dwie sale na parterze, nr 3i 4. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się teraz na dwu nowych boiskach. Najmłodsi cieszą się odmienionym, kolorowym placem zabaw.

Niewielkie natomiast zmiany zaszły wśród nauczycielskiego grona. W dwu zerówkach wychowawczyniami są panie Jadwiga Kwapisiewicz i Barbara Magiera. Wychowawczynią klasy I szkoły podstawowej jest pani Barbara Bryła, klasą drugą opiekuje się pani Anna Ciemniak, a wychowawstwo trzecioklasistów nadal sprawuje pani Barbara Piątek.

Klasa czwarta ma teraz nową wychowawczynię – jest nią nauczycielka przyrody, pani Katarzyna Polaszek. Klasą piątą opiekuje się nadal Marta Głuszek, a szóstą – Zofia Kucab.

Klasa I gimnazjum jest klasą integracyjną (oznacza to między innymi, że w czasie każdej lekcji uczniom towarzyszy dwoje nauczycieli). Wychowawczynią tej klasy została pani Agnieszka Białek, nauczyciel integracyjny. Wychowawstwem klasy II gimnazjum nadal zajmuje się pani Katarzyna Buczak, a klasy III – pani Elżbieta Tatarska.

 

Nowe osoby w gronie pedagogicznym to pani Agata Urbanowicz, ucząca języka niemieckiego w gimnazjum, pani Barbara Magiera, nauczyciel oddziału przedszkolnego, pani Kamila Niedzielan, która kieruje szkolną świetlicą, oraz pani Aleksandra Kerth, na stanowisku psychologa i pedagoga szkolnego. Życzymy im wszystkim satysfakcji z pracy w Zespole Szkół w Woli Zachariaszowskiej.

Powiększyło się również grono naszych uczniów – nie tylko o najmłodszych, zerówkowiczów, również do starszych klas zapisano kilka nowych osób. Mamy nadzieję, że dobrze będą się czuć w naszej społeczności szkolnej. Wszystkim uczniom życzymy sukcesów w nauce, zaangażowania w wiele wartościowych i ciekawych inicjatyw, tego, by – tak jak dotąd – przynosili chlubę naszej szkole. MG

 

Informacja w sprawie „Wyprawki szkolnej” 2014/2015

Email Drukuj PDF

Do rodziców ubiegających się o dofinansowanie do podręczników !!!

 

Wniosek o przyznanie dofinansowania proszę złożyć w sekretariacie ZS Wola Zachariaszowska do dnia

5 września 2014r.

Należy dołączyć dowody zakupu materiałów edukacyjnych /rachunki, paragony, oświadczenia rodziców/ .

Dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego nie jest wymagane oświadczenie o dochodach.

 

Przypominam, że o dofinansowanie mogą się  ubiegać rodzice dzieci :

1. z kl. II SP, III SP, VI SP na podstawie kryterium dochodowego / 539 zł netto/

2. poza kryterium dochodowym rodzice dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego kl. I – VI SP   i  I-III Gimn.

 

Wolne miejsca w odziale przedszkolnym

Email Drukuj PDF

Informujemy o wolnych miejscach  dla 5-cio i 6-ciolatków w  oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej

 

Zebranie

Email Drukuj PDF

Zebranie rady pedagogicznej przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w poniedziałek 25 sierpnia  2014 r. godz. 10.00.

 

Boisko wielofunkcyjne

Email Drukuj PDF

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 24.07.2014 R.

DOSTĘPNE JEST JUŻ DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

PRZY SZKOLE W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM

KORZYSTANIA Z OBIEKTU.

REGULAMIN

korzystania z placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego
przy Zespole Szkół w Woli Zachariaszowskiej

§ 1

Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym.

Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiedniego obuwia sportowego.

Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

§ 2

 1. Boisko jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, pozalekcyjnych zajęć ruchowych, spędzania przerw międzylekcyjnych przez uczniów oraz uprawiania sportu przez osoby z poza szkoły.
 2. Obiekt jest czynny w godzinach:  8.00 – 21.00.   
  W dniach planowych zajęć szkolnych szkoły (poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 16.00) z obiektu  w pierwszej kolejności korzystają uczniowie szkoły.

Dla pozostałych osób - obiekt dostępny jest :

poniedziałek - piątek godz. 16.00 - 21.00

sobota, niedziela  godz. 10.00 - 21.00

§ 3

Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

 • korzystania z boiska w godzinach nocnych,
 • używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi,
 • niszczenia urządzeń i płyty boiska,
 • wspinania się po konstrukcjach koszowych, bramkach i ogrodzeniu,
 • jazdy po boisku pojazdami motorowymi,
 • palenia wyrobów tytoniowych,
 • spożywania napojów alkoholowych,
 • przebywania osób pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,
 • zaśmiecania terenu  i wprowadzania psów i innych zwierząt,
 • zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników,
 • zakłócania porządku i używania wulgarnych słów.

§ 4

Przed rozpoczęciem zajęć każdy prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego stanowiącego wyposażenie boiska i urządzeń, z których będzie korzystał.

W przypadku zauważenia usterek nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły, natomiast pozostałe osoby wszelkie nieprawidłowości zgłaszają ten fakt Sołtysowi .

§ 5

Korzystanie z boiska szkolnego i urządzeń sportowych w trakcie lekcji wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych lub przerw międzylekcyjnych powinno odbywać się pod nadzorem nauczycieli lub innych osób uprawnionych do prowadzenia zajęć,

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób ćwiczących.

§ 6

Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujących się na nim urządzeń   odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie i rodzice. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

§ 7

Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

§ 8

 1. 1. Dzieci do lat 10-ciu, poza godzinami lekcyjnymi, przebywać mogą na boisku pod opieką osoby pełnoletniej.
 2. 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów i innych małoletnich osób znajdujących się na terenie boiska przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu ponoszą ich prawni opiekunowie.

§ 9

Za rzeczy własne pozostawione na terenie obiektu przez użytkowników odpowiada właściciel pozostawionej rzeczy.

§ 10

Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem

i przestrzegania ustanowionych zasad (regulamin zamieszczony jest na tablicy umieszczonej przed wejściem na teren boiska).

§ 11

 

W razie wypadku lub zakłócenia porządku należy powiadomić odpowiednie służby:

Telefon komórkowy –112

Komisariat Policji w Zielonkach: 12 285-01-07

Policja – 997

Pogotowie ratunkowe – 999

Straż pożarna – 998

Sołtys Sołectwa Wola Zachariaszowska: 124194278

 

Regulamin   obowiązuje od 23 .07.2014 r.

 

Wyprawka szkolna w roku 2014/2015

Email Drukuj PDF

Informujemy, iż zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rządowy program pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna" w 2014 r. będzie nadal kontynuowany. Dlatego też, zachęcamy wszystkich uprawnionych uczniów, uczęszczających do szkół na terenie Gminy Zielonki, do skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach ww. programu.

Więcej…
 

Szkolny zestaw podręczników

Email Drukuj PDF

Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2014/15 (naciśnij)

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki w roku szkolnym 2014/2015

Email Drukuj PDF

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki. Zgodnie z art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

Więcej…
 


Strona 1 z 24

Licznik odwiedzin

Odsłon : 245312

BIP

administrator:

mateuszkowalski@interia.eu