Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego

Gimnazjum w Woli Zachariaszowskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja w sprawie „Wyprawki szkolnej” 2014/2015

Email Drukuj PDF

Do rodziców ubiegających się o dofinansowanie do podręczników !!!

 

Wniosek o przyznanie dofinansowania proszę złożyć w sekretariacie ZS Wola Zachariaszowska do dnia

5 września 2014r.

Należy dołączyć dowody zakupu materiałów edukacyjnych /rachunki, paragony, oświadczenia rodziców/ .

Dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego nie jest wymagane oświadczenie o dochodach.

 

Przypominam, że o dofinansowanie mogą się  ubiegać rodzice dzieci :

1. z kl. II SP, III SP, VI SP na podstawie kryterium dochodowego / 539 zł netto/

2. poza kryterium dochodowym rodzice dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego kl. I – VI SP   i  I-III Gimn.

 

Wolne miejsca w odziale przedszkolnym

Email Drukuj PDF

Informujemy o wolnych miejscach  dla 5-cio i 6-ciolatków w  oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej

 

Zebranie

Email Drukuj PDF

Zebranie rady pedagogicznej przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w poniedziałek 25 sierpnia  2014 r. godz. 10.00.

 

Boisko wielofunkcyjne

Email Drukuj PDF

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 24.07.2014 R.

DOSTĘPNE JEST JUŻ DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

PRZY SZKOLE W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM

KORZYSTANIA Z OBIEKTU.

REGULAMIN

korzystania z placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego
przy Zespole Szkół w Woli Zachariaszowskiej

§ 1

Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym.

Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiedniego obuwia sportowego.

Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

§ 2

 1. Boisko jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, pozalekcyjnych zajęć ruchowych, spędzania przerw międzylekcyjnych przez uczniów oraz uprawiania sportu przez osoby z poza szkoły.
 2. Obiekt jest czynny w godzinach:  8.00 – 21.00.   
  W dniach planowych zajęć szkolnych szkoły (poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 16.00) z obiektu  w pierwszej kolejności korzystają uczniowie szkoły.

Dla pozostałych osób - obiekt dostępny jest :

poniedziałek - piątek godz. 16.00 - 21.00

sobota, niedziela  godz. 10.00 - 21.00

§ 3

Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

 • korzystania z boiska w godzinach nocnych,
 • używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi,
 • niszczenia urządzeń i płyty boiska,
 • wspinania się po konstrukcjach koszowych, bramkach i ogrodzeniu,
 • jazdy po boisku pojazdami motorowymi,
 • palenia wyrobów tytoniowych,
 • spożywania napojów alkoholowych,
 • przebywania osób pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,
 • zaśmiecania terenu  i wprowadzania psów i innych zwierząt,
 • zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników,
 • zakłócania porządku i używania wulgarnych słów.

§ 4

Przed rozpoczęciem zajęć każdy prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego stanowiącego wyposażenie boiska i urządzeń, z których będzie korzystał.

W przypadku zauważenia usterek nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły, natomiast pozostałe osoby wszelkie nieprawidłowości zgłaszają ten fakt Sołtysowi .

§ 5

Korzystanie z boiska szkolnego i urządzeń sportowych w trakcie lekcji wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych lub przerw międzylekcyjnych powinno odbywać się pod nadzorem nauczycieli lub innych osób uprawnionych do prowadzenia zajęć,

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób ćwiczących.

§ 6

Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujących się na nim urządzeń   odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie i rodzice. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

§ 7

Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

§ 8

 1. 1. Dzieci do lat 10-ciu, poza godzinami lekcyjnymi, przebywać mogą na boisku pod opieką osoby pełnoletniej.
 2. 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów i innych małoletnich osób znajdujących się na terenie boiska przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu ponoszą ich prawni opiekunowie.

§ 9

Za rzeczy własne pozostawione na terenie obiektu przez użytkowników odpowiada właściciel pozostawionej rzeczy.

§ 10

Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem

i przestrzegania ustanowionych zasad (regulamin zamieszczony jest na tablicy umieszczonej przed wejściem na teren boiska).

§ 11

 

W razie wypadku lub zakłócenia porządku należy powiadomić odpowiednie służby:

Telefon komórkowy –112

Komisariat Policji w Zielonkach: 12 285-01-07

Policja – 997

Pogotowie ratunkowe – 999

Straż pożarna – 998

Sołtys Sołectwa Wola Zachariaszowska: 124194278

 

Regulamin   obowiązuje od 23 .07.2014 r.

 

Wyprawka szkolna w roku 2014/2015

Email Drukuj PDF

Informujemy, iż zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rządowy program pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna" w 2014 r. będzie nadal kontynuowany. Dlatego też, zachęcamy wszystkich uprawnionych uczniów, uczęszczających do szkół na terenie Gminy Zielonki, do skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach ww. programu.

Więcej…
 

Szkolny zestaw podręczników

Email Drukuj PDF

Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2014/15 (naciśnij)

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki w roku szkolnym 2014/2015

Email Drukuj PDF

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki. Zgodnie z art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

Więcej…
 

Wizyta

Email Drukuj PDF

W połowie czerwca naszą szkołę odwiedziło trzech obcokrajowców. Klasa I gimnazjum również uczestniczyła w edukacyjnych lekcjach, które miały na celu zapoznanie uczniów z nową kulturą oraz oswojenie z językiem angielskim.

Panowie przyjechali z Indii oraz jeden gość przybył z Chin. Czasami nie wszystko rozumieliśmy, jednak goście objaśniali nam to np. pokazując gestami lub rysowali nam na tablicy. Dowiedzieliśmy się więcej o obchodzonym w Indiach, popularnego również ostatnio w Polsce, Festiwalu Kolorów- Holi. Natomiast Kai przybyły z Hong Kongu zaznajomił nas ze swoim miastem. Powiedział, że jest ono małe, ludzie mieszkają w blokach, ponieważ nie pomieściłoby się tyle domów. W mieście nie można spotkać nawet skrawka zieleni. Co było dla nas bardzo miłe Kai stwierdził, że jak przyjechał do Krakowa to był zafascynowany znajdującymi się w prawie całym mieście zielonymi drzewami, a przede wszystkim dużymi parkami.

Te spotkania pozwoliły nam na poznanie innej niż nasza kultury, zaciekawiły nas i zaraziły chęcią poznawania świata. Lekcje były bardzo ciekawe i już z niecierpliwością oczekujemy następnych gości, którzy przez jedną lekcje sprawią, że poczujemy się jakbyśmy razem z nimi zwiedzali ich piękne ojczyzny.

20140617_13100820140617_13162220140617_13240520140617_13245020140618_103723

Agnieszka Kania

 

Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej z dnia 30 czerwca 2014 roku

Email Drukuj PDF

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnej Gminy Zielonki, położonej w obrębie  Woli Zachariaszowskiej przeznaczonej do dzierżawy

 

Więcej…
 

LEPSI OD NAJLEPSZYCH?!

Email Drukuj PDF

18 czerwca poznaliśmy wyniki egzaminów gimnazjalnych. Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz drugi na nowych zasadach. Część humanistyczna składała się z dwóch odrębnych części: arkusza z języka polskiego i części: historia i wiedza o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej – odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestaw zadań z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W sumie 6 egzaminów w ciągu trzech kolejnych dni! Życie gimnazjalisty nie jest łatwe!

Aby uznać, czy wynik egzaminu jest niski, czy wysoki należy porównać wyniki wszystkich szkół w kraju. Sam wynik nic nam nie mówi dopóki nie wiemy jak napisali inni, gdyż co roku testy różnią się trudnością.

Zatem wyniki wszystkich szkół ustawia się rosnąco i dzieli na 9 przedziałów (stanin). Przy czym przedział 9 to przedział tzw. wyników najwyższych do którego wchodzi tylko 4% szkół z kraju! Stanin 8 – bardzo wysoki to przedział, do którego dostaje się kolejne 7% najlepszych szkół.

 

Więcej…
 


Strona 1 z 23

Licznik odwiedzin

Odsłon : 235826

BIP

administrator:

mateuszkowalski@interia.eu