Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego

Wola Zachariaszowska ul. Świętego Floriana 1

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rekrutacja-szkoły ponadgimnazjalne

Email Drukuj PDF
 

"Mam Talent"

Email Drukuj PDF

We wtorek 8 marca w naszej szkole odbył się konkurs ?Mam Talent? zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem. Mogliśmy zobaczyć występy ośmiu grup (zarówno z gimnazjum, jak i klas IV-VI szkoły podstawowej). Uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności między innymi w dziedzinach takich jak śpiew, taniec, iluzja. Nie zabrakło także przedstawień. W czasie, gdy jury (w składzie: pani Anna Korzeniowska, pani Katarzyna Polaszek oraz pani Anna Dzierwa ) naradzało się, uczniów zabawiał występ koła muzycznego.

Więcej…
 

KONKURS

Email Drukuj PDF

MISTRZ DZIAŁAŃ PISEMNYCH

Konkurs ?Mistrz działań pisemnych? adresowany jest do uczniów kl.IV i V SP.

Cele konkursu: utrwalanie wiedzy uczniów dotyczącej działań pisemnych, rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych, rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem, integracja społeczności szkolnej.

Aby zakwalifikować się do konkursu należy rozwiązać 3 poniższe zadania, rozwiązania dostarczyć do pani Felicji Habdank do 14 marca br. do godz. 14

 

Więcej…
 

Klubowy sukces unihokeistów z Woli Zachariaszowskiej

Email Drukuj PDF

W rozegranym w sobotę 22.01.2011r.w Krakowie turnieju Grand Prix młodzików, drużyna MULTI 75 KILLERS składająca się w większości z uczniów naszej szkoły odniosła duży sukces. Po raz pierwszy od kilku lat, w rozgrywkach PZU unihokeja pokonali PUKS Trzebinia 6:3, wcześniej wygrali z UKS Floorball Gorzów Wlk. 5:3. W ostatnim meczu z KS Górale Nowy Targ przegrali 1:11, ale w całym turnieju zajęli II miejsce. Wielkie brawa dla całej drużyny, ale na wyróżnienie zasłużyli napastnik Damian Czyż, środkowy Dariusz Wywiał i bramkarz Paweł Woszczek.

Więcej…
 

Kolędy utrwalone na krążku

Email Drukuj PDF

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia ukazała się płyta KOLĘDY, na której znalazło się 20 kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej.Jej powstanie zawdzięczamy ogromnemu zaangażowaniu wszystkich wykonawców, ich rodziców oraz nauczycielce muzyki - Agnieszce Jurkiewicz. Zebrała ona dużą grupę dzieci, składającą się nie tylko z wokalistów, ale i instrumentalistów, i razem przygotowali materiał na płytę.

Więcej…
 

Podziękowania

Email Drukuj PDF

Dzięki Państwa pomocy i wsparciu samorządu uczniowskiego nasza akcja zakończyła się sukcesem. Na pewno  ?Nikt nie był głodny w święta?. Zrobiliśmy  9 paczek i Ci najbardziej potrzebujący zostali nimi obdarowani. Dziękuję Wszystkim serdecznie, za okazane serce i pomocy.

Katarzyna Polaszek

 

Wycieczka do Krakowa

Email Drukuj PDF

 

13 grudnia 2010 roku klasy III gimnazjum pod opieką wychowawców odbyły wycieczkę do Krakowa. Złożyliśmy kwiaty w  krypcie Józefa Piłsudskiego w podziemiach rynku krakowskiego. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem wystroju wnętrz oraz sposobu prezentacji eksponatów muzealnych.

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Wola Zachariaszowska: Przebudowa więźby dachowej na budynku szkoły Zespół
Szkół w Woli Zachariaszowskiej.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Woli Zachariaszowskiej, Wola Zachariaszowska
105, 32-087 Wola Zachariaszowska, woj. małopolskie, tel. 0-12 419 41 04, faks 0-12 419
48 80.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs-wola-zachariaszowska.zielonki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zespół szkół.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa więźby
dachowej na budynku szkoły Zespół Szkół w Woli Zachariaszowskiej..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego z
dachówki ceramicznej na blachodachówkę ( 1035,22 m2 ) wraz z częściową
wymianą będącej w złym stanie technicznym więźby dachowej (część centralna ,
konstrukcja tradycyjna ciesielska ) i wykonaniem wzmocnień ścian (wieńce , rama
stalowa ) oraz odtworzeniem instalacji odgromowej w istniejącym obiekcie Zespołu
Szkół w Woli Zachariaszowskiej nr 105 gmina Zielonki - roboty rozbiórkowe ,
betoniarskie , ciesielskie i pokrywcze)..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.08.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wymagane wadium 4000,00 PLN (słownie: cztery
tysiące złotych)..
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w powyższym zakresie. Ocena
spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia w
oparciu o złożone oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust 1 ustawy p.z.p.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia
wyrażajacego sie zrealizowaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert min. 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie
lub remoncie pokrycia dachowego o wartości nie mniejszej niż 100 000 pln brutto
każda.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują
odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający uzna, że Wykonawca
spełnia ten warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu z art. 22 ust 1 ustawy p.z.p.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca ma dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
lub konstrukcyjno - budowlanej. Kierownik budowy musi być wpisany na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego. Funkcję kierownika budowy
może także wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18
marca 2008 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca ma znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia wyrażającej się posiadaniem środków finansowych lub
zdolności kredytowej w wysokości min. 120 000 pln.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych
podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami
których będzie dysponował wykonawca:
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Istotna zmiana postanowień Umowy jest dopuszczalna, gdy 1) nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację, zakres lub termin wykonania przedmiotu Umowy; 2) zaistnieją okoliczności
uniemożliwiające terminowe wykonanie Umowy, a w tym: a) opóźnienie przekazania
placu budowy lub rozpoczęcia wykonywania robót, b) wystąpienie siły wyższej, , c)
zaistnieje konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a mających wpływ na koszt i lub termin
realizacji zadania podstawowego. 3. Zmiany wskazane w pkt.2 będą dopuszczalne
wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie przedmiotu Umowy jest lub
przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek tych działań.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.zs-wola-zachariaszowska.zielonki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W
siedzibie Zamawiającego, jak wskazano w sekcji I..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 07.06.2013 godzina 10:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego w: Zespole Szkół
w Woli Zachariaszowskiej, Wola Zachariaszowska 105; 32-087 Zielonki, gabinet Dyrektora szkoły.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).
IV.4.16) Data przekazania ogłoszenia do BZP: 23 maja 2013 r.

 

Załączniki:

1. Projekt budowlany - PRZEBUDOWA WIĘŹBY DACHOWEJ NA BUDYNKU SZKOŁY

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Zatwierdzenie projektu i pozwolenie na budowę:

- strona 1

- strona 2

- strona 3

4. Przedmiar robót:

- strona 1

- strona 2

- strona 3

- strona 4

- strona 5

- strona 6

- strona 7

5. Rama stalowa - zestawienie elementów

6. Projekt budowlany - zestawienie elementów więźby

7. Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych

 

Wyprawa do archezji

Email Drukuj PDF

Klasy czwarta i szósta szkoły podstawowej oraz klasa pierwsza gimnazjum uczestniczyły w wycieczce do Ojcowa zorganizowanej  w ramach projektu profilaktycznego „Archezja”. Archezja to także nazwa Plenerowego Ośrodka Profilaktyki Problemowej, który działa w Ojcowie i który zaoferował naszym uczniom ciekawe zajęcia i smakowity poczęstunek – kiełbaski z ogniska.

14114414615717017117420131007_09253120131007_09253520131007_09544820131007_09551520131007_09574320131007_10040320131007_10041320131007_10260820131007_11452520131007_12401220131007_125633

Więcej…
 

Zajęcia logopedyczne

Email Drukuj PDF

Ćwiczenia logopedyczne odbywają się we wtorki, środy, czwartki

Terapię prowadzi logopeda mgr Elżbieta Tatarska.

Zajęcia logopedyczne (plik do pobrania)

 


Strona 45 z 47

Licznik odwiedzin

Odsłon : 621952

BIP

administrator:

mateuszkowalski@interia.eu