Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego

Wola Zachariaszowska ul. Świętego Floriana 1

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza

Email Drukuj PDF

W pierwszym wrześniowym tygodniu nauki biblioteka szkolna zaprosiła uczniów i nauczycieli do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. W tym roku na lekturę Narodowego Czytania wybrano „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza – nasza szkoła także brała udział w internetowym głosowaniu na tę właśnie powieść.

Przypomnijmy, że Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Tegoroczna powieść została wybrana podczas internetowego głosowania spośród pięciu propozycji. Uczestnictwo zgłaszać mogły szkoły, biblioteki i wszystkie inne instytucje, które chciały zorganizować czytanie „Quo vadis” w swoich miejscowościach. W naszej szkole Narodowe Czytanie odbywało się w dniach 5 – 9 IX 2016 r. Każda klasa otrzymała biblioteczny egzemplarz powieści „Quo vadis” wraz z zakładką i przez kilka kolejnych minut lekcji mogła słuchać jej czytania przez nauczyciela lub ucznia. Dodatkowo na szkolnych korytarzach rozwieszono plakaty oraz list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy promujący akcję Narodowego Czytania. Uczniowie mogli również dowiedzieć się więcej na temat samej powieści z gazetki ściennej na korytarzu. Dla dociekliwych biblioteka szkolna ogłosiła konkurs na krótką notatkę do szkolnej gazetki „Zachariaszek” informującą o genezie powieści oraz znaczeniu jej tytułu. Miłą niespodzianką i pamiątką po tegorocznej odsłonie Narodowego Czytania była przysłana do biblioteki szkolnej z Kancelarii Prezydenta RP okolicznościowa pieczęć służąca do składania pamiątkowego stempla na egzemplarzach „Quo vadis”. Biblioteczne egzemplarze biorące udział w akcji zostały nią już oznakowane. Zapraszam każdego, kto chciałby podbić swój prywatny egzemplarz taką pieczęcią. Mijający powoli rok 2016 ogłoszony pod literackim patronatem Henryka Sienkiewicza jest ku temu świetną okazją.

Zofia Kucab

IMG_9876IMG_9879IMG_9882IMG_9883baner-01_nc

 

ZAPISY NA OBIADY!!!

Email Drukuj PDF

Zapisy i opłaty na obiady (październik)

będą przyjmowane w dniach 28 i 29 września,

w godzinach od 17.00 - 18.00

przy głównym wejściu do szkoły obok portierni.


 

Komunikat

Email Drukuj PDF

W związku z tym, że plac zabaw i boisko wielofunkcyjne nie mają sztucznego oświetlenia informujemy, iż obiekt będzie zamykany od dnia:
15 września do 31 października 2016 r.
o godzinie 19.00,
1 listopada 2016 r. do 15 lutego 2017 r.
o godzinie 17.00,
16 lutego do 24 marca 2017 r.
o godzinie 18.00,
25 marca do 3 maja 2017 r.
o godzinie 20.00,
4maja  do 31sierpnia 2017r.
o godzinie 21.00.

 

Ubezpieczenie

Email Drukuj PDF

Informacja o ogólnych warunkach ubezpieczenia uczniów Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej w roku szkolnym 2016/2017.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z nimi przed zebraniami ( 13.09.2016 r.)

Ogólne warunki ubezpieczenia. (naciśnij)

 

Pomoc materialna

Email Drukuj PDF

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki w nowym roku szkolnym 2016/2017. Pomoc udzielana będzie zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielonki. Pomoc przysługuje uczniom, u których miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 514,00 zł netto. Wysokość stypendium szkolnego określa uchwała Rady Gminy Zielonki w sprawie zmiany wyżej wymienionego Regulaminu do pobrania

Termin składania wniosków: od dnia 1 WRZEŚNIA do dnia 15 WRZEŚNIA  2016 ROKU włącznie (termin ustawowy).

Miejsce składania wniosków: dziennik podawczy Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ul. Galicyjska 17, piętro II.

Wnioski do pobrania w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ul. Galicyjska 17, piętro II. Od 25 sierpnia 2016 roku wnioski będą dostępne w sekretariatach szkół na terenie gminy Zielonki.

 

Wyprawka szkolna

Email Drukuj PDF

W roku szkolnym 2016/2017 będzie można starać się o wsparcie dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Termin składania wniosków do Dyrektorów szkół upływa w dniu 6 września 2016 roku - zgodnie z zarządzeniem nr 184/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 25 sierpnia 2016 roku.

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc, w formie dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, udzielana jest uczniom klasy VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum:

 1. słabowidzącym,

 2. niesłyszącym,

 3. słabosłyszącym,

 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7.

Dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy I-III i VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum, którzy mają niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym

Wniosek - wyprawka szkolna

 

O G Ł O S Z E N I E

Email Drukuj PDF

O G Ł O S Z E N I E

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ZIELONKI

w roku szkolnym 2016/2017

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki. Zgodnie z art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

 1. Uczniowi szkoły: podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankowi ośrodka: umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia.
 3. Słuchaczowi: niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, zwanymi w dalszej części “uczniem”.
Więcej…
 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informujemy, że wszyscy  kandydaci, którzy złożyli wnioski o przyjęcie do klasy I Gimnazjum w Woli Zachariaszowskiej i dostarczyli w terminie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej zostali przyjęci.
Lista przyjętych jest wywieszona w siedzibie Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej.

 

JUŻ PŁYWAM

Email Drukuj PDF

W kolejnej edycji programu „Już pływam” w okresie III – VI 2016r. uczestniczyło 27 uczniów z klas I. Dzieci jeździły na basen do Zabierzowa i pod opieką dwóch instruktorów poznawały podstawowe zasady bezpieczeństwa w wodzie i ćwiczenia przygotowujące do pływania.

Na wstępie zapoznane zostały z regulaminem pływalni i zasadami zachowania na basenie. Każde zajęcia rozpoczynały i kończyły się zbiórką. Zawsze przed wejściem do wody prowadzona była też rozgrzewka. Na kilku pierwszych zajęciach wszyscy wykonywali podobne ćwiczenia oswajające z wodą. Dla jednych była to niezła zabawa, inni musieli przyzwyczajać się do nowego środowiska i do zachlapanych oczu. Jednak już po kilku zajęciach instruktorzy zrobili podział uczestników na dwie grupy zróżnicowane pod względem umiejętności.

W grupie z większymi trudnościami adaptacyjnymi, więcej czasu poświęcano na ćwiczenia oswajające z wodą, a praca z uczniem wymagała indywidualizacji. Instruktor często wchodził do wody i pomagał niektórym uczniom trzymać poprawnie deskę lub inne przybory. Częstej także wykorzystywano formę zabawową. Większość dzieci tej grupy na zakończenie programu, potrafi już przy użyciu przyborów przepłynąć pracą nóg do grzbietu lub kraula odcinek 10 -15 m.

W grupie bardziej zaawansowanej dzieci szybko opanowały podstawowe ćwiczenia oswajające i nauczyły się prawidłowych wydechów do wody. Ćwiczenia pracy nóg do kraula i grzbietu wykonywali z deską i innymi przyborami. Na każdych zajęciach prowadzone były ciekawe zabawy w wodzie, ułatwiające poznanie środowiska wodnego i opanowanie podstawowych umiejętności przydatnych w dalszej nauce pływania. Dzieci potrafią schować się pod wodę i podnieść z dna drobne przedmioty. Bez obawy wykonują skok na nogi do wody z asekuracją instruktora lub z deską, samodzielnie z przyborem przepływają odcinki 15m.

Po zakończonych zajęciach większość dzieci dopytywała się o możliwość kontynuowania zajęć w przyszłym roku szkolnym.

Zajęcia odbywały się: 21 i 31.03, 4,11,18,25,28.04, 2,9,16,23,30.05, 2,6,13,20.06.2016r.

 

 

 

 

INFORMACJA O PRACY SEKRETARIATU

Email Drukuj PDF

Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej w czasie wakacji :

1 – 8 lipca:  codziennie 9.00 – 13.00

 

11 – 22 lipca: sekretariat czynny tylko w dniach:

12, 14, 19 i 21 lipca w godzinach

13.00 – 16.00

 

25 lipca  - 5 sierpnia : NIECZYNNY

16 – 26 sierpnia: codziennie 9.00 – 14.00

 


Strona 9 z 47

Licznik odwiedzin

Odsłon : 621932

BIP

administrator:

mateuszkowalski@interia.eu